Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C5 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1025

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 An Quốc Anh 18/10/2006 Nam Kinh An Văn Hòa 7 / 46 Tæ 4 NP I- §G Tự do 904006345
2 Dương Thị Ngọc Anh 20/05/2006 Nữ Kinh Dương Anh Vũ 2/732 NV Linh- N NghÜa Tự do 1223233581
3 Lê Hà Anh 02/06/2006 Nữ Kinh Lê Minh Sơn 71 D7 §QB Công an 912076548
4 Nguyễn Quỳnh Anh 05/05/2006 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tú 20/30 Nam Ph¸p II - §G CN 984659223
5 Nguyễn Tùng Anh 07/03/2006 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Linh 10/29/302 Văn Cao KÜ s­ 912460491
6 Nguyễn Hoàng Bách 19/12/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Dũng 4-CT3 Đ6 ĐQB Tù do 936068944
7 Phạm Hoàng Bách 03/06/2006 Nam Kinh Phạm Anh Tuấn 9/38 NguyÔn B×nh CN 904030408
8 Ngô Thị Kim Chi 22/11/2006 Nữ Kinh Ngô Gia Phúc 10 D 26 §QB Nghỉ hưu 912518924
9 Vũ Hoàng Khánh Duy 05/01/2006 Nam Kinh Vũ Văn Tuệ 22c D 9 §QB CN 1645170569
10 Đặng Minh Đại 25/10/2006 Nam Kinh Đặng Hữu An 12/263 NP II -§G Tự do 932389606
11 Nguyễn Tiến Đạt 01/04/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Tình 5 D 6 §QB Tự do 982089113
12 Nguyễn Hoàng Hải 20/12/2006 Nam Kinh Nguyễn Thành Trung 36A D 9 §QB Tự do 1282047408
13 Phạm Hoàn Hảo 14/06/2006 Nữ Kinh Phạm Quang Vinh 26D/19 ĐQB CN 3735945
14 Đặng Thị Thảo Hiền 27/10/2006 Nữ Kinh Đặng Huy Thành 145 LS L¸n BÌ GV 912982533
15 Đào Văn Trọng Hiệp 26/07/2006 Nam Kinh Đào Văn Vượng 51 C¸t Bi Kĩ sư 3729731
16 Nguyễn Đức Hiếu 26/11/2006 Nam Kinh Nguyễn Thế Hủy 107 NguyÔn B×nh KD 904280373
17 Nguyễn Phú Hiếu 29/01/2006 Nam Kinh Nguyễn Phú Thắng 101NguyÔn B×nh CN 987131079
18 Phạm Đức Hiếu 24/12/2006 Nam Kinh Phạm Anh Đức 86 V¨n Cao  - §»ng Giang KD 904283939
19 Hoàng Quốc Huy 11/09/2006 Nam Kinh Hoàng Văn Quân 24 D 54 §QB CN 986623608
20 Vũ Hoàng Vân Khánh 09/02/2006 Nữ Kinh Vũ Đức Chương 229B L¹ch Tray Tự do 3731203
21 Nguyễn Anh Khoa 12/07/2006 Nam Kinh Nguyễn Đình Quý 9 D 17 §QB Kĩ sư 912083683
22 Lê Khánh Linh 28/01/2006 Nữ Kinh Lê Quang Đạo 25 D 25 §QB CN 1222365741
23 Nguyễn Phương Linh 22/09/2006 Nữ Kinh Nguyễn Thế Anh 23 + 24 D 13 §QB Tự do 904290305
24 Vũ Hoàng Linh 28/07/2006 Nam Kinh Vũ Mạnh Hùng 2/20 NguyÔn B×nh CN 972386319
25 Vũ Trần Diệu Linh 02/12/2006 Nữ Kinh Vũ Trần Kiên 302/ D CC VÜnh niÖm KD 936735938
26 Nguyễn Quang Mạnh 28/10/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Vinh 9 / 292 Hµo Khª - LT Tù do 904617809
27 Lưu Huệ Minh 06/04/2006 Nữ Kinh Lưu Văn Thắng 8/30 Trùc C¸t VÜnh NiÖm Lái xe 904795895
28 Phạm Quang Minh 08/02/2006 Nam Kinh Phạm Văn Chạm 10 tæ 2 Nam Ph¸p I - §G CN 1654843248
29 Phạm Tuấn Minh 10/10/2006 Nam Kinh Phạm Anh Tuấn 7/12/16/29/139 NGT - §L NV 904096098
30 Phan Phương Minh 05/08/2006 Nữ Kinh Phan Quang Sơn 9 / 94 / 263 L¹ch Tray Cán bộ 912452883
31 Lưu Bảo Ngân 05/04/2006 Nữ Kinh Lưu Xuân Thủy 19 D 25 §QB Tự do 1245668423
32 Phùng Tuyết Nhi 20/10/2006 Nữ Kinh Phùng Thế Việt 11 D 8 §QB Lái xe 906268879
33 Bùi Thị Trang Nhung 20/10/2006 Nữ Kinh Bùi Hoài Văn 201/ 384 L¹ch Tray - §G VTB 936985446
34 Phạm Đức Thái Sơn 22/12/2006 Nam Kinh Phạm Đức Cường 3/213 L¹ch Tray CN 1282042642
35 Nguyễn Thanh Thư 04/10/2006 Nữ Kinh Nguyễn Đức Thành 39 D 46 §QB Lái xe 913404953
36 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 08/05/206 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Điệp 10 D32 - §QB QL 989891589
37 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/08/2006 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Tuấn 3/92/263 L¹ch Tray CN 984360569
38 Cao Thanh Tùng 29/12/2006 Nam Kinh Cao Xuân Thanh 2 D 54 §QB Cán bộ 904989588
39 Tống Thục Văn 23/11/2006 Nữ Kinh Tống Như Chường 75 D 3 §QB Tù do 904727669
40 Phạm Quốc Việt 18/02/2006 Nam Kinh Phạm Văn Minh 219A/193 V¨n Cao CN 1228822709