Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 4
Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 481

Phần 1:  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

            Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

1. Ba mươi năm nghìn  không trăm hai mươi ba:

            A. 35032                       B. 35203                       C. 35230                       D. 35023

2. Số liền sau của 69909 là:

            A. 69900                       B. 69908                       C. 69910                     D. 69911

3. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào trong các số sau:

            A. 99999                       B. 90000                       C. 98976                       D. 98765

4. Điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm:

            a)                     30 km 15 m = ................ m

                        A. 3015             B. 315                           C. 30015                       D. 45

            b)                     3 giờ 15 phút = ............. phút

                        A. 45                           B. 315                           C. 3015             D. 195

5. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy:

            A. Chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

            B. Chiều dài cộng với chiều rộng  rồi nhân với 2

            C. Chiều dài cộng với chiều rộng  rồi nhân với 2 (cùng đơn vị đo)

6. Cho phép nhân sau: 689 x a (với a = 1) thì tích có mấy chữ số

            a)         A. 1 chữ số                     B. 3 chữ số                    C. 2 chữ số                   D. 4 chữ số

            b)   Khi nào thì tích ấy bằng 0?

 

7. Viết các số La Mã:    II, V, IV, III, IX, X, XI, XX, VI   theo thứ tự từ lớn đến bé:

8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

-

    318      3                  318      3                         845     6                         932

   

   018      16                 018      106                       24     14                       715

       0                               0                                     05                                              

                                                                                                                 217

Phần 2:  TỰ LUẬN (6 điểm)

                            

Bài 1: Tính (1,5 điểm)

 

a) 64935 - 87036 : 6

.........................................................

.........................................................                                                

b) 3 x (14653 - 13869)

...............................................................     

...............................................................    

 

 

Bài 2:  Một kho lương thực có 2836 kg trong đó     gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu kg? (1,5 điểm)

 

Bài 3: Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 75m. Chiều dài hơn chiều rộng 18 m. tính chu vi ao đó? (1,5 điểm)

Bài 4:   (1,5 điểm)          Có 42 cái bút như nhau được xếp đều vào 7 hộp giống nhau. Hỏi cô mua 4575 cái bút cùng loại để thưởng cho học sinh thì xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp như thế và còn thừa bao nhiêu cái bút?