Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 2
Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 389

Bài 1: (2 điểm).

a) Số liền trước của 61 là: ..............................................................................................

b) Số liền sau của 99 là:..................................................................................................

c) Số ở giữa 54 và 56 là:.................................................................................................

d) Số ở giữa 77 và 79 là:.................................................................................................

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm).

46 + 12                                     59 + 7

38 + 22                                     28 + 15

Bài 3: Điền số vào ô trống (2 điểm).

36 + 34   =                                                        + 28      = 71

49 +           = 68                                    

Bài 4: (2 điểm).

Mảnh vải xanh dài 38dm. Mảnh vải đỏ dài 19dm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm?

Bài 5: (2 điểm).

Hình vẽ bên có mấy đoạn thẳng? Mấy hình tam giác?