Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 2
Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 417

I. Chính tả: (7 điểm).

Bài: Làm việc thật là vui (sách tiếng việt lớp 2 tập 1 trang 16).

Đoạn viết: "Như mọi vật, ... cũng vui".

 

II. Bài tập: (3 điểm).

Bài 1: (1,5 điểm).

Điền "g" hay "gh" vào chỗ chấm.

a) Cố ..... ắng                                                     d) ....... i chép.

b, Gồ ...... ề                                                      e) ....... ang thép.

e) ...... an dạ                                                     g) Bàn ...... ế.

 

Bài 2: (1,5 điểm).

Tìm từ thích hợp điền vào các cột trong bảng sau: (Mỗi cột 2 từ).

 

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................