Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Tiếng việt - Lớp 2 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 787
. Kiểm tra đọc: 10 điểm ( bài đọc 3 tuần cuối năm lớp 1)             - Cây bàng. ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Tiếng việt - Lớp 3 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 787
A.       ChÝnh t¶: (20') MÑ LÆng råi c¶ tiÕng con ve Con ve còng mÖt v× hÌ n¾ng oi Nhµ em vÉn tiÕng ¹ êi KÏo cµ tiÕng vâng mÑ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 4

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 765
  Ñoïc thaàm baøi: " Ngöôøi ñi saên vaø con vöôïn" roài laøm caùc baøi taäp sau: Ñaùnh daáu x vaøo c tröôùc yù ñuùng ôû caâu 1,2,3 : 1....

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán - Lớp 2 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 798
1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60 ; … ; … ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; … ; 69 ; 70 ; 71 ; … ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; … ; 78 ; … ; ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 3 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 741
1. Thùc hiÖn d·y tÝnh 378     -    105    +    12    =……………......

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 4 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 780
Bài 1: (1 điểm). Khoanh vào chữ   đặt trước câu trả lời đúng: a. Số liền trước của 1001 là: A. 999...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 25/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 737
A. Đọc thầm và làm bài tập (10 điểm )   BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ        Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 5 - Năm học 2012-2013

Ngày đăng 25/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 766
Bài 1 Đặt tính rồi tính ( 4điểm ):                   ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 5

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 629
I.   CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm             Bài viết: " Quang cảnh làng mạc ngày mựa " TV5/tập 1 trang 10 ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 5

Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 583
  Bài 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng   1. Chữ số cần điền vào ô trống của số 43        để được số...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 4

Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 570
I.   CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm        Bài viết: " Chiếc áo rách " TV5/tập 1 trang 30 ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 4

Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 600
Phần 1:   TRẮC NGHIỆM (4 điểm)             Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 586
I.   CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm             Bài viết: " Người mẹ " TV3/tập 1 trang 29 ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 561
Phần 1:   TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 1/Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau: (1điểm)   Đọc số Viết số ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 2

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 553
I. Chính tả : (7 điểm). Bài : Làm việc thật là vui (sách tiếng việt lớp 2 tập 1 trang 16). Đoạn viết: "Như mọi vật, ... cũng vui".   II. Bài tập : (3...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 2

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 516
Bài 1 : (2 điểm). a) Số liền trước của 61 là: .............................................................................................. b) Số liền sau của 99 là:...