Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 404

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 196 Nguyễn Từ Mai Anh 5.5 2.5 8 9.5 9 10  
2 197 Nguyễn Từ Quỳnh  Anh 5.5 3 8.5 9.5 9 9  
3 198 Giang Thanh Bình 5.5 3.5 9 6.5 8 9.5  
4 199 Nguyễn Đỗ An Bình 6 3 9 10 10 9.5  
5 200 Nguyễn Thị An Bình 6 2 8 8 8 9.25  
6 201 Phạm Khánh  Duy 5.5 2 7.5 7 7 9  
7 202 Đỗ Thị Ngọc Duyên 6 2.5 8.5 10 9 9  
8 203 Vũ Đại Dương 5.5 2.5 8 8 8 7.5  
9 204 Nguyễn Tiến Đạt 5.5 1 6.5 6.5 7 9  
10 205 Nguyễn Ngọc Nhân Đức 6 3.5 9.5 8 9 9.5  
11 206 Bùi Ngân  6 2.5 8.5 9 9 9.5  
12 207 Nguyễn Huy  Hải 5.5 2 7.5 7 7 10  
13 208 Phạm Cao Vũ Ngọc  Hân 6 3.5 9.5 7.5 8 8  
14 209 Phạm Minh  Hạnh 5.5 3.5 9 9 9 9  
15 210 Đoàn Trung  Hiếu 5.5 2.5 8 8.5 8 9  
16 211 Nguyễn Minh Hiếu 5.5 2 7.5 5 6 8  
17 212 Phạm Minh  Hiếu 5.5 2 7.5 5.5 7 10  
18 213 Phạm Ngọc Hiếu 5.5 3.5 9 7.5 8 9  
19 214 Trần Tuấn  Hùng 5 2.5 7.5 9 8 8  
20 215 Hoàng Đức  Huy 5.5 1.5 7 6 6 9  
21 216 Vũ Đức Huy 5.5 2 7.5 9 8 8.5  
22 217 Nguyễn Việt Hưng 5.5 2 7.5 8 8 8  
23 218 Đặng Hoàng  Khánh 5.5 2.5 8 8 8 9  
24 219 Trần Trung  Kiên 5.5 2.5 8 8 8 10  
25 220 Trần Thảo Lam 6 3 9 9.5 9 9.75  
26 221 Nguyễn Vũ Bảo Linh 6 3.5 9.5 8.75 9 9.5  
27 222 Phạm Diệu  Linh 6 3 9 9.5 9 9.5  
28 223 Vũ Ngọc Linh 6 2 8 8 8 10  
29 224 Nguyễn Bình Minh 6 1.5 7.5 3 5 10  
30 225 Vũ Ngọc Nam 5.5 2.5 8 9 9 9.5  
31 226 Vũ Ngọc  Nhi 6 2.5 8.5 7.5 8 9.5  
32 227 Phan Yến Nhi 6 4 10 9 9 9.5  
33 228 Phạm Ngọc Nguyên  Phương 6 2.5 8.5 8.75 9 9.5  
34 229 Nguyễn Trường San 6 3.5 9.5 9 9 9.5  
35 230 Nguyễn Văn  Thành 5.5 3.5 9 8.5 9 9  
36 231 Đoàn Thị Phương Thảo 6 3.5 9.5 8 9 9.25  
37 232 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 3.5 9.5 8 9 9  
38 233 Nguyễn Ngọc  Thùy 6 3.5 9.5 10 10 10  
39 234 Đinh Thị Khánh  Vân 6 4 10 8.5 9 8.5