Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Lớp 1A8 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 575

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyn Ngc Bình

An

126

23.5

10

10

 

      2        

Bùi Ngc

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyn Hà Trang

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyn Qunh

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Nguyn Th Ngc

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyn Nht

Bách

119

25

10

10

 

      7        

Phm Trng

Bách

113

22

8

8

 

      8        

Đoàn Th Khánh

Chi

107

18

9

9

 

      9        

Lê Qunh

Chi

113

22

10

10

 

   10        

Đinh Phương

Dip

121

22

10

10

 

   11        

Võ Hng

Duy

123

24.5

10

10

 

   12        

Bùi Hu Anh

Đức

110

17

9

9

 

   13        

Phm Hoài

Đức

109

18

8

8

 

   14        

Nguyn Ngân

Giang

116

22

8

8

 

   15        

Nghiêm Quang

Hiếu

125

36

10

10

 

   16        

Hoàng Mnh

Hùng

122

22

10

10

 

   17        

Phm Quang

Hưng

110

18

10

10

 

   18        

Bùi Mai

Hương

120

25

10

10

 

   19        

Đoàn Nguyt

Hương

112

19

10

10

 

   20        

Lương Gia

Huy

110

16

7

7

 

   21        

Nguyn Minh

Huy

113

23

10

10

 

   22        

Li Phương

Linh

125

27

10

10

 

   23        

Mai Khánh

Linh

110

20

10

10

 

   24        

Vũ Khánh

Linh

103

14

10

10

 

   25        

Đặng Huyn

Mai

123

19

10

10

 

   26        

Phm Trn Hoàng

Mai

115

19

10

10

 

   27        

Phm Phú

Minh

117

20

10

10

 

   28        

Vũ Ngc Hà

My

116

20

9

9

 

   29        

Vũ Th Huyn

My

123

26

9

9

 

   30        

Nguyn Hi

Nam

116

19

10

10

 

   31        

Phm Lê Hi

Nam

114

19

10

10

 

   32        

Phm Trng

Nghĩa

113

17

8

8

 

   33        

Đặng Qunh

Phương

119

26

10

10

 

   34        

Đoàn Anh

Quân

114

26.5

10

10

 

   35        

T Sang

Sang

114

18

10

10

 

   36        

Phm Phương

Tho

120

24

10

10

 

   37        

Vũ Phương

Trang

126

23.5

10

10

 

   38        

Nguyn Ngc Tú

Uyên

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyn Th Hi

Yến

111

18.5

10

10

 

   40        

Nguyn Ngc Bình

An

119

24

10

10