Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra đầu năm - Lớp 2B6 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 30/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 456

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Toán

Ghi chú

Tiếng việt

Đ. tiếng

Đ. hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Hoàng Ngọc Anh 5.5 0.5 6 9 8 6  
2 Nguyễn Từ Mai Anh 6.5 3 9.5 9 9 9  
3 Nguyễn Từ Quỳnh Anh 6.5 3 9.5 9 9 9  
4 Lê Đức Anh 6 0.5 6.5 8 7 4.75  
5 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 7 2 9 9 9 9.75  
6 Nguyễn Thành Đạt 6.5 1.5 8 9 8 7.25  
7 Đoàn Việt Hiếu 6.5 3 9.5 10 9 8.75  
8 Phan Dương Huy Hiếu 7 2 9 9.5 9 8.5  
9 Vũ Minh Hiếu 5.5 0.5 6 9.5 7 7.75  
10 Đặng Nhật Hoàng 5.5 1.5 7 9 8 9  
11 Vũ Quang  Huy 6.5 3 9.5 9.5 9 9.25  
12 Lê Thị Khánh Huyền 7 2 9 9 9 7.75  
13 Hoàng Đại Hưng 7 2 9 9 9 8.75  
14 Vũ Minh Khuê 6.5 0.5 7 10 8 7  
15 Đặng Khánh Linh 7 2.5 9.5 9.5 9 9  
16 Trần Khánh Linh 7 2.5 9.5 9.5 9 9.75  
17 Trịnh Phương Linh 7 2.5 9.5 10 10 10  
18 Phạm Thành Long 7 2.5 9.5 9.5 9 9  
19   Minh 7 1 8 9 8 9  
20 Trần Vũ Tiến Minh 7 2 9 9 9 8.5  
21 Vũ Ngọc Nam 5 3 8 9 9 9.25  
22 Nguyễn Trần Uyển Nhi 6 2.5 8.5 9.5 9 9  
23 Phan Yến Nhi 6.5 3 9.5 9 9 10  
24 Vũ Ngọc Nhi 7 2 9 10 10 9.5  
25 Phạm Ngọc Nguyên Phương 7 2 9 9 9 8.25  
26 Phạm Quang Thịnh 5 3 8 8 8 9.25  
27 Vũ Minh Thư 7 3 10 10 10 10  
28 Lê Đinh Hoài Thương 5.5 0.5 6 9 7 8.25  
29 Hoàng Anh  Tuấn 6 1.5 7.5 9 8 8.25  
30 Trần Bùi Sơn Tùng 3 3 6 8 7 5.25