Trang chủ

Đề thi

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 5
Ngày đăng 09/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 768

ĐỀ  KIỂM TRA  - CUỐI HỌC KỲ I - Năm học 2008-2009

Môn  :  Toán   - Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát  đề)

 

 

I. Ph ần  tr ắc  nghi ệm:        (3 điểm)

           

  Khoanh tr òn v ào ch ữ c ái đ ặt tr ư ớc c âu tr ả l ời đ úng nh ất.

 

Câu 1: S ố th ập ph ân : ''M ột tr ăm linh b ảy phẩy sáu trăm hai mươi mốt'' được viết là:

 

     A.   100,762 1          B.   107,621                   C.    1 076,21              D.   107 621    

 

Câu 2. : S ố    được viết dưới dạng số thập phân là:

 

     A.  5,12                   B.   5,15                           C.   5,8                           D.    0,58

 

Câu 3.  Tỷ số phần trăm của  10 và 8 là:

 

     A.    1,25%                B.   12,5%                      C. 0,0125%                  D.    125%

 

Câu 4.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm (.........) là:

 

a.     1574,8 kg = .................. tạ ?

 

     A.      12,748         B.   1,2748                        C.   127,48                      D.   12748

 

b.   278,64 dm2  =  ........... m2

 

     A.   2,7864             B.   27,864                       C.   2786,4                     D.    27864 

c. 12,5km = ………dam

     A.   1250             B.   12,5                       C.   12500                     D.    1,250 

 

 

II. Phần  tự luận: (7 điểm)

 

 

Câu 1: ( 2 đi ểm):  Đ ặt tính r ồi tính:

 

       296,15 + 168,214                794,53 - 351,16                42,64 x 2,7               5,28 : 4

 

 

Câu 2 : (2 đi ểm) :  Tìm x, biết:

 

 a.  X  :  3,7  =  6,12                 b.  724  -  x  =  276          

                                                 

                                              c.  X  x  3,6  +  6,4  x  X  =  14,52  x 3

 

 

Câu 3:  (3 đi ểm)

 

         Một m¶nh v­ên hình tam giác có cạnh đáy là 40m, chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy. trên m¶nh v­ên Êy  người ta trồng rau, trung bình 100 m2 thu hoạch được 500 000 đồng.    

a. Tính số tiền thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

 b. Trong tæng sè tiÒn ®ã ng­êi ta giµnh 2/5 ®Ó chi cho viÖc häc hµnh, tÝnh sè tiÒn cßn l¹i cña ng­êi ®ã?

 

Câu 4: (1 đi ểm)

Xếp các  số :    ;  6,375;   9,01; ;  8,72;     ; 6,735;   7,19    theo thứ tự từ bé đến lớn?