Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Địa lí lớp 5
Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 529

. Ph ần thi tr ắc nghi ệm:  (2điểm)

            H ãy khoanh v ào ch ữ đ ặt tr ư ớc c âu trả l ời đúng nhất:

 

Câu 1:  (1 điểm)  Các n ước láng giềng của Việt Nam l à:

 

A.   Lào, Cam - pu - chia,  Thái Lan               B.   Cam - pu - chia, Lào, Trung Quốc.

 

C.    Lào , Trung Quốc, thái Lan                     C.   Cam - pu - chia, Trung Quốc, Thái Lan.

 

C âu 2:  (1 đi ểm)   Đ ộ s âu l ớn nh ất thu ộc v ề đ ại d ư ơng n ào?

 

A.  Ấn Đ ộ D ư ơng                              B.    B ắc B ăng D ư ơng

 

c.    Đ ại T ây D ư ơng                             D.   Th ái B ình D ư ơng

 

II. Ph ần thi t ự lu ận:  (8 điểm)

 

           

C âu 1: (3  đi ểm).

            Em h ãy k ể t ên c ác ch âu l ục tr ên th ế gi ới? Ch âu l ục n ào c ó s ố d ân đ ông nh ất? Ch âu l ục n ào c ó di ện t ích l ớn nh ất?

 

C âu 2: (2 đi ểm).

            Điền t ừ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (......):

           

Hoa Kì nằm ở B¾c MÜ, có di ện tích ....................... v à số dân  ...................... trên thế giới. Hoa K ì có nền kinh t ế ................................., trong đó có nhiều .............................. đứng hàng đầu thế giới ..... Đồng thời đây còn là một trong những nước .............................. lớn nhất thế giới.

           

C âu 3: (3 điểm).

            Hãy viết tên của 2 đồng bằng, 2 dãy núi , 2 con sông vµ 2 n­íc ë ch©u ©u vào bảng sau:

 

 

Tên đồng bằng

 

Tªn n­íc

Tên dãy núi

Tên con sông

..................................

..................................

 

 

..................................

..................................

 

..................................

..................................

 

..................................

..................................