Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 5
Ngày đăng 08/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 717

. Đọc hiu : 5 ®iÓm

 

                      Bài : NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

 

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi.Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về  gieo và giao hẹn: Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có một chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức trở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước vua quỳ tâu :

- Tâu bệ hạ ! Con không làm sao cho thóc này nảy mầm được.

Mọi người đều sững sờ về lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không ? Không ai trả lời. Lúc đó nhà vua mới ôn tồn nói :

- Trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạc nói tiếp :

- Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1 :Tại sao thóc của chú bé Chôm không nảy mầm được ?

A . Vì chú bé không chăm sóc chu đáo .

B .Vì thóc giống đã được nhà vua luộc kĩ.

C .Vì mảnh ruộng của chú bé không tốt.

Câu 2 : Trong chuyện, chú bé Chôm có hành động nào đáng khen ?

A .Chú bé Chôm đối đáp thông minh.

B . Chú bé Chôm nộp cho vua nhiều thóc  nhất .

C . Chú bé Chôm nói :" Con không làm sao cho thóc nảy mầm được ".

Câu 3 : Dòng nào đánh giá đúng nhất về người nộp thóc cho nhà vua ?

A . Thích quyền lực, tiền tài, địa vị.

B . Hèn nhát, sợ bị trừng phạt .

C , Thiếu trung thực và thiếu lòng dũng cảm.

Câu 4 : Vì sao nhà vua chọn chú bé Chôm để truyền ngôi ?

A. Vì Chôm là người giỏi võ.

B. Vì Chôm là người giỏi văn.

C. Vì Chôm là người trung thực và dũng cảm.

Câu 5: Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý ?

A. Vì người trung thực bao giờ cũng nói sự thật, không vì lợi ích của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung.

B. Vì người trung thực bao giờ cũng nghe sự thật, nhờ đó mà nhiều việc có lợi cho mọi người, cho dân cho nước.

Câu 6: Thành ngữ nào nói lên tính trung thực?

A. Đồng sức đồng lòng.

B. Cây ngay không sợ chết đứng.

C. Tay đứt ruột xót.

Câu 7 : Dòng nào dưới đây dùng dấu câu sai ?.

A. Tâu bệ hạ ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

B. Tâu bệ hạ: con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

C. Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

Câu 8 : Dßng nµo d­íi ®©y cã c¸c tõ in nghiªng kh«ng ph¶i lµ tõ ®ång ©m ?

  1. gian lÒu cá tranh / ¨n gian nãi dèi
  2. c¸nh rõng gç quý / c¸nh cöa hÐ më
  3. h¹t ®ç n¶y mÇm / xe ®ç däc ®­êng
  4. mét giÊc ®Ñp / rõng sai qu¶

 

II. KiÓm tra viÕt  :

 

A. ChÝnh t¶ nghe -  viÕt :  5 ®iÓm

 

- Bµi viÕt : " ót VÞnh  "  (TiÕng ViÖt 5 / II / 136 )

- §o¹n viÕt : " Nhµ ót VÞnh ………….ch¬i d¹i nh­ vËy n÷a "

B.  TËp lµm v¨n : (5 ®iÓm)

T¶ c¶nh tr­êng em tr­íc buæi häc .