Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 2

Ngày đăng 27/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 1037
A. ĐỌC HIỂU ( 4 điểm) 1 . Đọc thầm và làm bài tập Cây đa quê hương   Cây đa nghìn năm đã g ắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 3

Ngày đăng 13/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 1020
Phần I: ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trư­ớc câu trả lời đúng :      1.Số 17934 đọc là : A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư B. Mười bảy...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 4

Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 894
NHỮNG CHÚ CHể CON Ở CỬA HIỆU          Một cậu bộ xuất hiện trước cửa hàng bỏn chú và hỏi người chủ cửa hàng : " Giỏ mỗi con chú là bao nhiờu vậy...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 5

Ngày đăng 09/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 924
ĐỀ   KIỂM TRA   - CUỐI HỌC KỲ I - Năm học 2008-2009 Môn   :   Toán    - Lớp 5 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát   ...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 3

Ngày đăng 12/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 773
I.Đọc – hiểu Em đọc thầm bài : Quà của đồng nội   ( Tiếng Việt 3 tập 2/127 , 128 ) Khoanh tròn trước ý trả lời đúng 1.Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ? ...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 4

Ngày đăng 11/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 720
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:   Bài 1 Chũ số 9 trong số 349875 chỉ: A. 900000...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 5

Ngày đăng 08/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 746
. Đọ c hi ể u : 5 ®iÓm                         Bài : NHỮNG...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Khoa học lớp 5

Ngày đăng 07/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 689
§¸nh dÊu x vµo £ tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng : Câu 1 :   Hỗn hợp là gì ? £ Là hai hay nhiều chất trộn vào với nhau nhưng mỗi chất vẫn...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Địa lí lớp 5

Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 691
. Ph ần thi tr ắc nghi ệm:   (2điểm)             H ãy khoanh v ào ch ữ đ ặt tr ư ớc c âu trả l ời đúng nhất: ...

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tin học

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 669
  Đánh dấu x vào * trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 12: Câu 1 : ( 0,5 điểm)     Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word là: ...