Trang chủ

Cuối học kỳ I

Đề kiểm tra cuối kì - Môn toán - Lớp 3
Ngày đăng 15/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 609

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (3 điểm)

            1.                     9 ´ 5 + 15 = ?

                        A. 180               B. 55                            C. 60                            D. 140

            2.         A. 1 kg nặng hơn 1000g

                        B. 1 kg nhẹ hơn 1000g

                        C. 1 kg bằng 1000g

           

Bài 2: Đặt tính, tính  (2 điểm)

                        a)  206 ´ 3                                             b) 672 : 8

           

Bài 3: Điền số thích hợp   (2 điểm)

                        5 km 4 dam = …………….. m                 6720 cm = ………… m ……………….cm

                        2 hm 7m = …………………m                  1001 m = ………….km ………………. m

Bài 4: (2 điểm)

Một thùng dầu có 284 lít dầu, đã bán  đi  số lít dầu. Hỏi thùng đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: (1 điểm)

Lớp có 34 học sinh, cần phải chia thành các tổ, mỗi tổ không quá 6 người. Hỏi ít nhất có bao nhiêu tổ ?