Quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày đăng 11/04/2016 | 02:25 | Lượt xem: 322

Theo quy định của pháp luật, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước (ở Trung ương là Quốc hội; ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp). Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.

Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của của mỗi công dân. Vì vậy, mỗi cử tri cần tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách người tham gia ứng cử để đảm bảo bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua đó, bộ máy quyền lực này lại thực thi những chính sách hiệu quả.

Người viết

Phạm Thị Măng – Khối 4