Trang chủ

An ninh - Xã hội

Tổng Bí thư thăm Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng
Ngày đăng 22/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 536

Ngày 22/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên, nhân viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) nhân dịp Học viện kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao vàng .

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới toàn thể cán bộ, học viên, nhân viên của Học viện lời thăm hỏi ân cần, tình cảm tin yêu sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được trong 60 năm qua (25/10/2951-25/10/2011).

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, Học viện Chính trị đã đào tạo cho Đảng và quân đội hàng vạn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học, góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân...

Tổng Bí thư đã đi sâu phân tích những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới, những thuận lợi và khó khăn của tình hình trong nước; đồng thời chỉ rõ đất nước Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn và cả những thách thức không nhỏ.

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình," hòng làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hóa quân đội, hạ thấp vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, quân đội; xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... ; xác định 8 mối quan hệ lớn cần tập trung giải quyết tốt, trong đó xây dựng chủ nghĩa xã hội phải luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, cần không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của Quân đội và quốc gia, hơn ai hết Học viện Chính trị càng phải nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo vào quá trình huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trước hết cần xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng, với nhân dân.

Sự vững mạnh về chính trị là yếu tố cơ bản, quyết định hàng đầu để Học viện hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong suốt 60 năm qua, Học viện đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và trong tình hình hiện nay phẩm chất đó lại càng cần được củng cố và phát huy, đây là yêu cầu nội tại cho chính sự trưởng thành và phát triển của Học viện.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện cần không ngừng phát huy truyền thống "Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ," không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cho toàn quân; đồng thời đào tạo được những giảng viên, những cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực sự.

Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, học viên, nhân viên Học viện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ trí tuệ cao và một tinh thần dũng cảm.

Tổng Bí thư mong rằng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những thực tiễn sinh động của cuộc sống; hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái tiêu cực trong Đảng; xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò, nhiệm vụ của Học viện, với sự tin tưởng của Đảng và quân đội.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn Thủ đô, Học viện cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân với dân như cá với nước, gắn bó giữa Học viện với Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hà Nội nói chung, trực tiếp là với quận Hà Đông; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chính trị, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động lớn, gắn xây dựng môi trường văn hóa sư phạm trong sạch, lành mạnh với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa," tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành; với sức mạnh của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và hai lần Huân chương Hồ Chí Minh; với đội ngũ cán bộ, nhà giáo giàu tri thức và tâm huyết, lực lượng học viên đông đảo, ham học hỏi và nhiệt tình trách nhiệm; nhất định Học viện Chính trị sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời kỳ mới, xây dựng Học viện xứng đáng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của quân đội và quốc gia./.

 

                                                                                                         Theo Nguyễn Thị Sự